Valget 2019 - Partiene har programfestet Sykehuspolitikken

Mangfoldet i kamp for våre sykehus

VALGET 2019 –  PARTIENE HAR PROGRAMFESTET I SYKEHUSPOLITIKKEN 

Dette mener partiene om Redd Ullevål – Luftslottet på Gaustad – Aker gjenåpnes som lokalsykehus for Groruddalen - Helseforetakene 

Helsepartiet var først ute

Det var Lene Christine Sundfær Haug  førstekandidat for Helsepartiet som  tok initiativet til å starte Redd Ullevål Sykehusi april i 2018 og  er førstekandidat for Helsepartiet
 Hadde  nei til nedleggelse av Ullevål med i deres første stortingsprogram som ble vedtatt i 2017. I denne saken har de andre partiene kommet etter Helsepartiet  - ganske lenge etter. Og Frp Oslo og Senterpartiet var først ute fulgt av Rødt.

Helsepartiet krever:
-At arbeidet med Gaustad stoppes mens Ullevåls utredes.
- At Stortinget gjøres grundig kjent med alle momenter i saken og med innholdet i kvalitetssikkerhetsrapporten fra OPAK/Metier fra 2016
- At det igangsettes konseptfaseutvikling av en gradvis utbygging av regions- og lokalsykehus på Ullevåltomten så raskt som mulig.
- Rikshospitalet må få beholde sin egenart som spesialistsykehus med nasjonal spisskompetanse. Dersom det skal bygges på Gaustad i fremtiden bør det skje som en utvidelse av Rikshospitalet som spesialistsykehus.
- At gjenoppbyggingen av Aker som lokalsykehus for Groruddalen prioriteres.
- At det utarbeides en ny og realistisk plan med hensyn til sykehusbehov for heleOsloregionen frem mot 2040 -som tar høyde for befolkningsvekst og en aldrende befolkning med økt sykelighet.
- At fagfolk blir lyttet til og får avgjørende vekt når sykehus skal planlegges i fremtiden.
- At planleggingen av også det neste Oslosykehuset «Sykehus x» startet opp snarest.
- At det igangsettes en granskning av OUS-ledelsen, ledelsen i Helse Sør-Øst og politisk ledelses håndtering av OUS-planene med tanke på om viktig informasjon er holdt unna offentlig debatt og politisk styring når det gjelder den betydelige risikoen ved Gaustad prosjektene 

RØDT – OSLO

Sykehus – bevar Aker og Ullevål . De folkevalgte mistet styringa med sykehusene da stortingsflertallet (Ap, H, FrP) vedtok Helseforetaksloven i 2001. Sykehusene ble omgjort til «helseforetak» som styres som aksjeselskaper.  Helseforetaksreformen la grunnlaget for sterk spare- og sentraliseringsiver i Oslo universitetssykehus  (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus). Kapasitetsproblemene i Oslo og Akershus viser at fusjonen av Oslo-sykehusene og nedleggelsen av Aker har vært mislykket.

Vi har ingen sengeplasser å miste. Lokalsykehustjenestene i Oslo må bestå og bygges ut, slik at hele Oslos befolkning sikres gode og trygge sykehus. Sykehusene må ha god nok kapasitet og plass til at toppene kan tas, folk slipper å ligge på korridoren og arbeidsmiljøet ivaretas. 

Rødt går sterkt imot at Ullevål sykehus skal legges ned for å finansiere investering i nytt regionssykehus samlokalisert med Rikshospitalet på Gaustad. Tomta på Gaustad egner seg ikke for utbygging, den er for liten, trang og bratt.   Sykehus skal ikke drives som butikk. Rødt vil ha et offentlig finansiert og drevet helsevesen hvor folks hvor folks behov for spesialisthelsetjenester blir ivaretatt.

 Oslo kommune må ta initiativ til å avvikle helseforetaksmodellen, slik at sykehusene underlegges direkte folkevalgt kontroll.   De offentlige sykehusene må styrkes og alle forsøk på å bruke samhandlingsreformen som påskudd for privatisering av helsetilbud må stanses.  Rødt er mot at Ullevål sykehus skal legges ned for å finansiere gigantinvestering i nytt sykehus på Gaustad. Rødt går inn for omfattende modernisering av Ullevål parallelt med utbygging av Aker sykehus.   Aker sykehus må gjenåpnes som fullgodt lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling for de fire Groruddalsbydelene.

SP - Senterpartiet Oslo

Senterpartiet vil:  Opprettholde og oppgradere lokalsykehustilbudet ved Aker og Ullevål, samt si nei til videre utbygging av Rikshospitalet på Gaustad.  Gi ansatte i helsesektoren større tillit. Vi må kutte unødvendig kontroll og dokumentasjon.

Videre må avstanden mellom politikerne, pasientene, og de ansatte på sykehusene bli mindre og de ansatte må selv aktivt delta i avgjørelser. ● Avvikle stykkprisfinansieringen og øke budsjettfinansieringen av helsetjenester

SV OSLO

Utrede videre sykehus på Ullevål-tomta og gå i mot alle eventuelle planer om nedleggelse og salg inntil alternativene er fullverdig utredet

Jobbe for at Stortinget instruerer Helse Sør-Øst til å gi finansiering av lokalsykehuset på Aker høyeste prioritet og at investeringsplaner med rekkefølgebestemmelser for prosjektene fremlegges.  

At Oslo kommune bruker sin forhandlingsposisjon og reguleringsmyndighet for å sikre at framdriften på bygging av lokalsykehuset på Aker blir første prioritet. 

FRP - Fremskrittspartiet Oslo 

FrP mener Helse Sør-Øst, med omorganiseringen av Oslo-sykehusene, har bidratt til at Oslo på sikt vil oppleve en sykehuskrise. Det var et feilgrep å nedlegge Aker sykehus og det bør igjen bli et lokalsykehus for Groruddalens befolkning.

Vi mener at det er stor usikkerhet om planene for samling av virksomheten ved Oslo Universitetssykehus på Gaustad. Gaustadplanene er svært kostbare og er ikke tilstrekkelige med hensyn til fremtidig sykehusbehov i hovedstadsområdet. FrP mener derfor at Ullevål sykehus ikke må legges ned, men utredes for en gradvis utvikling som nytt lokal- og regionsykehus

KRF – Kristelig Folkepart Oslo 

Arbeide for at Oslo har et godt og helhetlig sykehustilbud med tilstrekkelige sykehusplasser når befolkningen vokser.  Gjenåpne Aker sykehus som fullverdig lokalsykehus i Oslo. Prioritere utbygging av Aker sykehus og gjennomføre en fullverdig utredning av fortsatt sykehusdrift på Ullevål

MDG – Miljøpartiet de grønne Oslo 

Tilstrekkelig sykehusdekning er en forutsetning for at innbyggerne skal kunne få tilstrekkelig helsetilbud. Vi vil sikre forsvarlig sykehusdekning til Oslos innbyggere og er bekymret for sykehuskapasiteten dersom Ullevål nedlegges. Vi går i mot bygging av gigantsykehus på Gaustad, som kommer i konflikt med natur og kulturminnevern. I stedet vil vi bygge ut Aker sykehus og gjøre en fullstendig utredning av fortsatt drift og videre utbygging av Ullevål sykehus før avgjørelsen om videre sykehusutbygging i Oslo tas

V – Venstre Oslo

Ha en helhetlig plan for sykehusbehovet i Oslo-regionen, med gjenåpning av Aker sykehus  som lokalsykehus først, vurdering av behovet for et nytt sykehus i Oslo sør, og at en slik plan må foreligge før man går videre med en eventuell nedleggelse av Ullevål og utvidelse av OUS  på Gaustad. 

Opprettholde best mulig pasientbehandling og gode eksisterende fagmiljøer skal være sentrale hensyn i alle strukturendringe

AP – Arbeiderpartiet Oslo

Kreve at staten sikrer at Aker lokalsykehus blir realisert raskt og at kapasiteten på byens sykehus er god nok for en by i vekst.  At nye lokalsykehusfunksjoner må bygges opp enten på Ullevål eller Gaustad, alternativet som velges må sikre god pasientbehandling på kort og lang sikt og kunne  dokumentere økonomisk forsvarlighet knyttet til både drift og investeringer.

At beslutningen om nytt sykehus enten på Ullevål eller Gaustad må fattes på bakgrunn av et godt faktagrunnlag og samtidig sørge for fremdrift i utbyggingsplanene, da det haster med nye sykehusbygg i Oslo.

Det er derfor nødvendig at beslutningen om det fremtidige sykehuset skal ligge på Ullevål eller Gaustad er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet

Høyre Oslo

Oslo Høyre mener en beslutning om den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo-området må være faktabasert, og glad for at Helse Sør-Øst foretar videre grundige vurderinger av utbyggingsalternativene.

Oslo Høyre vil:

Ha en utbygging av sykehusene i Oslo-området som sikrer sykehuskapasitet for fremtiden og reserveareal for videre utbygning

· Bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen og at utbyggingen påbegynnes i første fase

· At nybygging på Ullevål-tomta analyseres grundig sammen med nybygging på Gaustad som grunnlag for endelig beslutning

 Gunn Pound