BYRÅDET SVIKTER BYENS VANSKELIGSTILTE

PURRING – BREV NR. 2 - SVIKTER BYRÅDET VANSKELIGSTILTE ?- ETTERLYSER SVAR

 

 Åpent brev til

Byråd for næring og eierskap

Og

SV`s gruppeleder

Dette brevet sendte jeg dere 31. januar 2018 og har fremdeles ikke mottatt svar. Kan dere være så snill å sende meg svar. Dette skriver jeg på vegne av 25 000 mennesker som bor i kommunale boliger.

Da dere i Arbeiderpartiet (AP), SV og Miljøpartiet de grønne (MDG) fikk byrådsmakten i 2015 var det mange som hadde store forhåpninger til at det skulle skje en endring i boligpolitikken. Vi håpet at kommunen ville gjeninnføre subsidiene slik at vanskeligstilte i kommunale boliger kunne bo rimelig og i boliger med god standard.

I nettavisen Vårt Oslo leser jeg «Enslig mor med funksjonshemmet barn måtte rømme fra kommunal leilighet pga mugg og sopp i Iladalen». De kommunale leilighetene i Iladalen med mugg og sopp i vegger og gulv er helsefarlige. Den kommunale boligmassen forfaller. Samtidig tar dere i kommunen ut flere hundre millioner i utbytte fra deres eget boligselskap Boligbygg Oslo KF. Utbyttet finansieres av byens fattigste og mest vanskeligstilte (rusmisbrukere, kronisk syke og handicappede) gjennom husleier og bostøtte. Dere har videreført høyrepolitikken fra det forrige borgerlige byrådet da dere overtok makten i 2015. Hvorfor har dere ikke endret kurs? Det lovet dere i valgkampen i 2015.Vi er mange som er skuffet.

Jeg er kjent med at Boligbygg eier 11 000 boliger som leies ut til mer enn 25 000 mennesker og at bydelene tildeler kommunale boliger til folk som er i en vanskelig livssituasjon.

I 2004 fjernet FRP/Høyre-byrådet all subsidiering av husleien i kommunale boliger. Gjengsleie (noe under markedspris) ble innført.  Dette må vanskeligstilte på minstetrygd betale. I perioden 2004 til 2011 tok Oslo kommune ut over 1,1 milliarder i utbytte fra det kommunale foretaket finansiert av byens fattige.  Det mest skremmende er at partier som MDG, AP og SV har videreført denne politikken.

I gamle dager stod AP på de svakes side. I dag er AP et lyseblått parti som på mange samfunnsområder fører høyrepolitikk. AP i opposisjon og i godt selskap med SVvar svært flinke til å kritisere det forrige høyrebyrådet for usosial boligpolitikk. Hvorfor har ikke SV slått i bordet og truet med å trekke seg fra byrådssamarbeidet ? SV er jo et sosialistisk parti som skal være de svakes talerør. Er det slik at SV er mer opptatt av makt enn partiets ideologi ? Og er SV blitt et haleheng til AP?

Vil dere gjeninnføre de kommunale subsidiene i de kommunale boligene ? Vil dere innføre utbytteforbud ? Vil dere innføre boforbud i helsefarlige leiligheter ? Og er dere villig til å endre kurs ? I 2019 er det kommunevalg.

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

 

SVAR FRA BYRÅDET SOM IKKE BESVARER MINE SPØRSMÅL 

SVAR PÅ BREV - BOLIGPOLITIKK

Jeg viser til ditt brev av 31. januar 2018 og beklager sent svar. Boligbygg Oslo KF er et av Oslo kommunes sosiale virkemiddel for å fremskaffe boliger til de grupper som ellers ikke greier å finne egnet bolig i det ordinære markedet. Boligbygg eier over 11 000 boliger i Oslo. Boligbygg skal drive etter forretningsmessige prinsipper og fastsetter sine husleier etter gjengs leie.

At husleien for kommunale boliger skal fastsettes til gjengs leie ble vedtatt av Oslo bystyre på begynnelsen av 2000-tallet. Bakgrunnen for dette var at Boligbyggs leieinntekter skal finansiere vedlikeholdet av eiendomsmassen slik at vedlikeholdsetterslep ikke oppstår. Det er likevel en kjensgjerning at deler av den kommunale boligmassen har et betydelig vedlikeholdsetterslep som er krevende å ta igjen samtidig som det gjennomføres vedlikehold som hindrer nytt etterslep. En tilstandsanalyse ferdigstilt i 2017 viser et beregnet vedlikeholdsetterslep på over 3 milliarder kroner.

Det er viktig for Oslo kommune å tilby gode boliger til de som trenger det. Derfor har budsjettrammene for rehabilitering under det sittende byrådet blitt økt fra 110 millioner kroner til nå 250 millioner kroner årlig. Det er mer enn dobbelt så mye. Overføringskravet, dvs. utbyttet Boligbygg skal betale til bykassen, er videre redusert med 50 millioner kroner for 2018 og 2019. Dette for å gjøre Boligbygg i stand til å øke vedlikeholdsinnsatsen og målrettet jobbe for å redusere vedlikeholdsetterslepet.

Utbyttet er redusert, men det er viktig å huske på at utbyttet er med på å finansiere andre tjenester i Oslo kommune som kommer de kommunale leietagerne til gode, bl.a. gjennom kommunal bostøtte for leietakere i kommunale boliger. I Oslo kommune blir boligsubsidier primært gitt som en personrettet støtte i stedet for en generell subsidiering av boliger, og alle som bor i kommunalt disponerte boliger kan søke.

Ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger ble innført i forbindelse med innføringen av gjengs leie og skulle gi leietakere med svak økonomi råd til å bli boende selv om husleie økte. Ved utgangen av 2017 mottok over 9000 husstander kommunal bostøtte og tilskudd, totalt 290 millioner kroner. 2

Jeg er klar over at det fortsatt gjenstår mye arbeid før vi kan være fornøyd med vedlikeholdet av de kommunale boligene. Imidlertid mener jeg dette byrådet har gjort tydelige budsjettprioriteringer som bidrar til å snu en negativ trend.

 

Med hilsen Kjetil Lund byråd for næring og eierskap