Forbudt å kutte i TT-reiser og treningstilbud - fylt 67 år

Åpent brev til

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Samferdsels- og miljøkomiteen Oslo bystyre

 

FORBUDT  Å KUTTE I TT-REISER  OG TRENINGSTILBUD VED FYLTE 67 ÅR

Er det slik at Oslo kommune ved Byrådet bryter loven om aldersdiskriminering ? Er det lov å kutte fritidsreisene fra 150 til 70 i året ved fylte 67 år? Er det lov å kaste ut folk fra Aktiv på Dagtid ved fylte 67 år ? Nei , for nå er aldersdiskriminering forbudt ?

Hipp hurra – I juni 2017 vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov der alder inngår på linje med rase, kjønn, livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering. Loven trådte i kraft 1. januar 2018.

Blir man mindre funksjonshemmet ved fylte 67 ? Funksjonshemmede i alderen 6 – 67 år tildeles 150 TT-reiser i året. Ved fylte 67 år reduseres antall reiser med 100 til 70. Det sier seg selv at mange funksjonshemmede da blir mer isolerte og får redusert livskvalitet.  Redusert livskvalitet fører ofte til dårlig helse (fysisk og psykisk ). Er dette god samfunnsøkonomi ? Nei.  Mange hadde forventninger til det nye byrådet med MDG (Miljøpartiet de grønne), AP og SV. Partier som utifra sin idelologi og partiprogram er spesielt opptatt av vanskeligstilte og folk med funksjonshindringer. Etter nå to og et halvt år med  byrådsmakt og flertall i bystyret skulle dette lett la seg gjennomføre. Nå venter bare handling.

Som aktiv deltaker i Aktiv på Dagtid må «Kari» som fyller 67 år forlate et liv som aktiv på dagtid. Og sjansene er store for at nå venter et nytt liv som passiv på dagtid. Da «Kari» ble uføretrygdet i femtiårsalderen ventet et liv i passivitet og isolasjon. Treningstilbudet Aktiv på dagtid ble redningen. Her fikk hun venner i et trygt og sunt treningsmiljø og den psykiske og fysiske helsen ble betraktelig bedre. Nå er det kroken på døra pga. av et stivt og rigid regelverk.

Men «Kari» er dessverre bare en av mange. Som leder i Mental Helse Stovner får jeg stadig henvendelser fra fortvilte mennesker som ved fylte 67 år må forlate Aktiv på dagtid.

Aktiv på dagtid i Oslo er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus. Allsidige treningstilbud er bl.a. helsestudio, spinning, yoga, vannaktiviteter, ballaktiviteter, klatring m.m. Alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo og som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger el. sosialstøtte kan delta i ordningen.

Prisen er kr. 500 pr. år. Ved fylte 67 år får alle alderspensjon. Alderspensjonister som har mottatt ovennevnte ytelser over tid, får ikke så høy pensjon da de har vært utenfor arbeidslivet i mange år. Derfor trenger også disse et subsidiert treningstilbud.

Mange som mottar nevnte ytelser sliter med ekstra utfordringer og da blir det ekstra brutalt når folk med psykiske og eller fysiske helseproblemer etter mange år må forlate det trygge og oppsøke nye og ukjente treningsmiljøer. Alternativet er et liv i isolasjon og passivitet. Å finne nye miljøer kan ofte være utfordrende nok for folk uten ekstra utfordringer for i mange miljøer er det klikkdannelser og umulig for nye å få innpass.

Forskning viser at fysisk aktivitet og god livskvalitet har så stor positiv betydning for god helse. Alle mennesker fortjener en god livskvalitet og en god helse uavhengig av alder, inntekt og funksjonsevne. Dette må vi sammen gjøre noe med.

Dette er aldersdiskriminering.   Min oppfordring til politikerne i bydelene, Rådhuset, brukernes interesseorganisasjoner, pensjonistforeningene og til LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) er å gå sammen i kampen og å kreve :

Stopp lovbrudd mot eldre i Oslo kommune .Reglene om øvre aldersgrenser må fjernes. Alle som har fylt 67 år beholder sine 150 reiser i året.  Alle ved fylte 67 år får fortsette på Aktiv på dagtid. Dette er forebyggende og sparer helsevesenet for millioner/milliarder og pengene kan da brukes til å gi alle en god livskvalitet.  for alle. Alle uavhengig av alder har krav på god livskvalitet.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

 

SVAR FRA LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINIERINGSOMBUDET 

Gunn Pound

Pound70@hotmail.com

Dette brevet sendes kun per e-post.

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 18/732- 2- EMA 12.04.2018

Svar fra LDO - Oslo kommune - kutt i tt-reiser og treningstilbud

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-posten din av 5. april 2018 og telefonsamtale 9. april 2018. Som avtalt, sender vi deg en skriftlig tilbakemelding. Det er riktig at vi har fått et utvidet aldersdiskrimineringsvern i den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

Samtidig følger det av lovens § 9 siste ledd at aldersgrenser som følger av lov eller forskrifter, ikke er i strid med diskrimineringsforbudet. TT-ordningen en frivillig fylkeskommunal oppgave, altså ingen individuell rett. Fylkeskommunene praktiserer ordningen svært forskjellig, og slik vi forstår det, er noen av ordningene forskriftsregulert, og vil derfor ikke være i strid med loven, som nevnt over.

 Andre ordninger følger av andre lokale reglementer. Aktiv på dagtid er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo Idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF. Det er litt uklart om dette også er unntatt etter lovens unntaksadgang eller om det kan vurderes etter diskrimineringsforbudet.

Uansett er det slik at ombudet ikke lenger kan vurdere om noe er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Fra 1. januar i år er det Diskrimineringsnemnda som vurderer om noen har handler i strid med diskrimineringslovgivingen. Du finner kontaktinformasjon til nemnda her: www.diskrimineringsnemnda.no

Selv om ombudet ikke håndhever diskrimineringslovgivingen, har vi mulighet til å ta opp saker vi mener er uheldige etter pådriverrollen vår. Vi ønsker i denne sammenheng å påpeke at vi, i likhet med flere andre, har registrert at det er utfordringer knyttet til at aldersgrenser som følge av lover og forskrifter er unntatt eksplisitt fra loven.

Det kan for eksempel være aldersgrensen i forbindelse med TT-ordningen. Når det først har blitt lovbestemt av slike aldersgrenser ikke er forbudt etter loven, mener ombudet at politikerne bør gjøre en gjennomgang av sakligheten av eksisterende og fremtidige aldersgrenser i lovgivingen og forskrifter. Dette er noe vi ønsker å ha et fokus på i arbeidet vårt. Vi takker for henvendelsen din.

Vennlig hilsen

SVAR FRA ELDREMINISTEREN 

Mental Helse Stovner

v/ Gunn Pound 

Aldersdiskriminering - Kutt i TT-reiser og treningstilbud

Helse- og omsorgsdepartementet takker for henvendelsen fra deg 5. april.

 I henvendelsen skriver du om kutt i TT-reiser og treningstilbud. Slik vi forstår deg, mener du at Aktiv på Dagtid også bør være et tilbud for dem over 67 år, og du er kritisk til at antall TT-reiser reduseres ved fylte 67 år. Det er Oslo kommune som er ansvarlig for TT kort- ordningen. Det er enheten som har utstedt kortet, det vil si bydelen du bor i, som du må kontakte dersom du ønsker å foreslå endringer for ordningen.

Treningstilbudet Aktiv på Dagtid Oslo er en frivillig ordning, i hovedsak finansiert av Oslo kommune. Vi har innhentet informasjon fra Idrettsforbundet, som ber deg kontakte Oslo idrettskrets for å få informasjon om treningstilbud for dem over 67 år, som f.eks. treningstilbudet " 60 pluss". Oslo idrettskrets har telefonnummer: 901 95 381.

Med hilsen

avdelingsdirektør

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer