21. okt, 2016

Arbeidssøkere på uføretrygd

ARBEIDSSØKERE PÅ UFØRETRYGD – FÅR DE JOBB ?

Hvilken arbeidsgiver ønsker å ansette arbeidssøkere som mottar uføretrygd, som har huller i CV`en og som har stått lenge utenfor arbeidslivet ? Svært få arbeidsgivere som bl.a Stormber og Nille vil ansette folk med redusert funksjonsevne fordi de vil være snille. Profitt- og effektivitetshensynet er dominerende ved ansettelser.

Fra 1.1.2015 skal uføretrygdede betale skatt på lik linje med lønnsmottakere. Dette fordi det skal bli lettere å kombinere trygd og arbeid. De aller fleste vil få utbetalt det samme som i dag, men med økt bruttoinntekt (og økt skatt) vil flere miste rett til bostøtte. Og hva med praktisk hjelp i hjemmet når bruttoinntekten øker? Og hva har politikerne tenkt på når det ikke er jobber nok til alle. I dag står om lag 600 000 nordmenn i yrkesaktiv alder (18-67 år) utenfor arbeidslivet, som mottar uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp.

Ikke nok med det. Folk med funksjonshindringer møter større utfordringer i forhold til sysselsetting enn andre og en av fire med redusert funksjonsevne ønsker å delta i arbeidslivet. Negative holdninger, usynliggjøring og diskriminering reduserer funksjonshemmedes muligheter til inntektsgivende arbeid. Myndighetene har brukt mange ressurser på omleggingen av uføretrygdordningen. Men hvorfor har de ikke brukt ressursene på holdningsendringer som vil styrke mulighetene for uføretrygdedes  innpass i arbeidslivet ?  Og hvorfor har de ikke brukt ressursene på å markedsføre funksjonshemmedes ressurser ? Jeg tror ikke at flere arbeidsgivere etter 1.1.2015  åpner dørene for folk med «såkalt restarbeidsevne» fordi om disse skattlegges på linje med arbeidstakere. Prognosene viser tvert imot stigende arbeidsledighet som vil svekke funksjonshemmedes muligheter i arbeidslivet.

IA-avtalen som står for inkluderende arbeidsliv feirer sitt 14-årsjubileum i 2015. Antall arbeidsledige (inkl. den skjulte ledigheten) med funksjonshindringer har holdt seg stabilt siden 2001 og derfor spør jeg om IA står for ingen adgang ?

Min oppfordring er : Alle interesseorganisasjonene til folk med funksjonshindringer (psykisk og fysisk), alle fagforeningene, LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) m.fl.  kommer sammen og danner kampgrupper som kan åpne dørene til arbeidslivet.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner